I. QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC

Giá dịch vụ thẩm định giá được quy định tại tại Điều 57 của Luật giá số 16/2023/QH15 (gọi tắt là Luật Giá 2023) ngày 19/6/2023 “Giá dịch vụ thẩm định giá được ghi trong hợp đồng thẩm định giá, thực hiện theo giao dịch dân sự giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng thẩm định giá và phải bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí thực tế hợp lý để thực hiện đầy đủ các hoạt động theo phạm vi công việc được quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam”

II. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ GIÁ

Bảng giá dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá  được công khai theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 và khoản 5 Điều 6 Luật Giá 2023 

Căn cứ quy định trên Công ty CP Thẩm Định Giá Quảng Nam công khai bảng giá dịch vụ thẩm định giá áp dụng đối với một số tài sản cụ thể, trong một số trường hợp cụ thể để làm cơ sở thương thảo ký hợp đồng với khách hàng có yêu cầu thẩm định giá như sau:

Dowload file qđ 2469 tại đây: QUYẾT ĐỊNH BIỂU PHÍ ap dung 01 7 2024