DANH SÁCH VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ

  1. 01/2016/QH14 Luật đấu giá tài sản.
  2. 62/2017/QĐ-CP Quy định một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản
  3. 48/2017/TT-BTC Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
  4. 45/2017/TT-BTC Quy định khu thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
  5. 221/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản.
  6. 06/2017/TT-BTP Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
  7. 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
  8. 11/2016/QĐ-UBND Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  9. 257/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.