dowload file tại đây: 2. Mau phieu yeu cau tham dinh gia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam

Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Điện thoại: 0983 279 455; 0913 489 456.

 

Tên đơn vị, khách hàng yêu cầu: …………………………………………………………….

Người đại diện theo PL: …………………………………………, chức vụ: ……………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………Fax: ………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………… tại …………………………………………………………….

Mã số Thuế:…………………………………………………………………………………

 

Tên tài sản: …………………………………………… (Có danh mục kèm theo)

Mục đích thẩm định giá: ……………………………………………………………………

Tổng giá trị tài sản đề nghị thẩm định giá (nếu có): ……………………………………

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

Tên người liên hệ: ………………………………………………………………………..

Hồ sơ pháp lý kèm theo (nếu có):

– ………………….

-……………………

Số bản chính theo yêu cầu cấp: ………… bản

 

Chúng tôi sẽ thanh toán theo phiếu thu (hoặc hóa đơn GTGT) của công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty theo hợp đồng ký kết.

 

          ………….., ngày           tháng       năm 2022

   Người yêu cầu

   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DANH MỤC YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Giấy yêu cầu thẩm định giá ngày                  tháng             năm 2022)

TT Tên tài sản; nhãn hiệu, model, nơi sản xuất; đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng Ghi chú