Giới thiệu công ty

CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ QUẢNG NAM

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam (Tên giao dịch quốc tế: Quang Nam Valuation Joint Stock Company) được đổi tên từ Công ty CP Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000939372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 03/10/2013 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22/02/2019, với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

XEM THÊM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUẢNG VIỆT

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Tên giao dịch quốc tế: Quang Viet Partnership Auction Company – Tên viết tắt: QAC) được chuyển đổi từ Công ty CP Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp số 205/TP-ĐKHĐ ngày 26/02/2019 và được Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ cấp mã số thuế số 4001173669 ngày 08/03/2019.

XEM THÊM

dịch vụ

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá …

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ và không có hình thái vật chất…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ…

Xem thêm

THẨM TRA DỰ TOÁN

Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán là một trong những công tác….

Xem thêm

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Xây dựng điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn  …

Xem thêm

TIN TỨC

Tư vấn online

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

SÀN GIAO DỊCH BĐS

Gửi yêu cầu

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ
QUẢNG NAM

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam (Tên giao dịch quốc tế: Quang Nam Valuation Joint Stock Company) được đổi tên từ Công ty CP Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000939372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 03/10/2013 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22/02/2019, với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

XEM THÊM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUẢNG VIỆT

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Tên giao dịch quốc tế: Quang Viet Partnership Auction Company – Tên viết tắt: QAC) được chuyển đổi từ Công ty CP Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp số 205/TP-ĐKHĐ ngày 26/02/2019 và được Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ cấp mã số thuế số 4001173669 ngày 08/03/2019.

XEM THÊM

dịch vụ

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá …

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ và không có hình thái vật chất…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ…

Xem thêm

THẨM TRA DỰ TOÁN

Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán là một trong những công tác….

Xem thêm

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Phân loại tài sản trong thẩm định giá theo Tiêu chuẩn….

Xem thêm

Tư vấn online

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

SÀN BĐS QUẢNG NAM

Gửi yêu cầu

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ
QUẢNG NAM

Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam (Tên giao dịch quốc tế: Quang Nam Valuation Joint Stock Company) được đổi tên từ Công ty CP Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000939372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 03/10/2013 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22/02/2019, với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

XEM THÊM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUẢNG VIỆT

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Tên giao dịch quốc tế: Quang Viet Partnership Auction Company – Tên viết tắt: QAC) được chuyển đổi từ Công ty CP Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam cấp số 205/TP-ĐKHĐ ngày 26/02/2019 và được Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ cấp mã số thuế số 4001173669 ngày 08/03/2019.

XEM THÊM

dịch vụ

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá …

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ và không có hình thái vật chất…

Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ…

Xem thêm

THẨM TRA DỰ TOÁN

Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán là một trong những công tác….

Xem thêm

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Xác định giá đất cụ thể …

Xem thêm

Tư vấn online

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

SÀN GIAO DỊCH BĐS QUẢNG NAM

Gửi yêu cầu