Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp.

Máy móc thiết bị có thể được thẩm định giá vì nhiều mục đích khác nhau. Khi thẩm định giá vì mục đích tài chính máy móc thiết bị được áp dụng giống như cách thức thẩm định giá tài sản khác. Vận dụng khái niệm giá thị trường và phương pháp chi phí thay thế khấu hao khi thẩm định giá cho những mục đích khác với mục đích báo cáo với tài chính, máy móc thiết bị được thẩm định giá bằng cách áp dụng một cơ sở thẩm định giá thích hợp, việc thẩm định giá máy móc thiết bị có thể dựa trên thị trường tùy theo mục đích cảu việc thẩm định giá cũng như đặc điểm của máy móc thiết bị

Máy móc: là các thiết bị riêng lẻ hoặc dây chuyền sản xuất

Thiết bị: Là những tài sản phụ trợ được sử dụng để trợ giúp cho hoạt động máy móc

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

Do đối tượng của việc thẩm định giá máy, thiết bị rất rộng bao gồm thiết bị chuyên dùng, không chuyên dùng, những thiết bị lắp ráp, nguyên kiện hay công cụ, dụng cụ và các thiết bị phụ trợ để chế biến hoặc sản xuất…, tất cả những tài sản không phải là bất động sản để thực hiện một chức năng cụ thể đã được xác định trước

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

– Phương pháp so sánh trực tiếp

– Phương pháp chi phí

– Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH

– Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;

– Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;

– Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;

– Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;

– Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;

– Hoạch toán kế toán, tính thuế ;

– Tư vấn và lập dự án đầu tư;

– Mục đích của công việc thẩm định giá: để mua bán, cho thuê, tính thuế, để bảo hiểm hay để đầu tư mới

– Các mục đích khác…

HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

– Các hợp đồng mua, bán vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa…

– Hóa đơn mua, bán vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa…

– Những tài liệu khác thể hiện tính pháp lý, đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa…

– Catalogo, các thông số về kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa

– Các tài liệu khác thể hiện các đặc điểm pháp lý hoặc kinh tế – kỹ thuật của tài sản