Tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ và không có hình thái vật chất, nhưng có thể tạo ra quyền lợi và lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân hưởng lợi.

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

– Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

– Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật, ví dụ như quyền thương mại, quyền khia thác khoán sản, cổ phiếu, trái phiếu…

– Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác, ví dụ như: danh sách khách hàng, cơ sơ dữ liệu…

– Các tài sản vô hình khác…

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

– Cách tiếp cận thị trường

– Cách tiếp cận từ chi phí

– Cách tiếp cận thu nhập

HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

– Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá

– Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình (bao gồm cả việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp hay không hợp pháp)

– Các thông tin liên quan khác về tài sản vô hình cần thẩm định.