Theo tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế 2005: “Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ hay đầu tư đang đeo đuổi một hoạt động kinh tế”.

Nhìn chung doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa quá lợi ích của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội.

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

– Doanh Nghiệp Nhà Nước

– Doanh Nghiệp Cổ Phần

– Doanh Nghiệp Tư Nhân

– Công ty Liên Doanh

– Công ty TNHH

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

– Phương pháp tài sản

– Phương pháp vốn hóa thu nhập

– Phương pháp triết khấu dòng cổ cức

– Phương pháp dòng tiền triết khấu

– Phương pháp so sánh thị trường

– Phương pháp định lượng lợi thế thương mại

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH

– Cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn

– Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

– Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

– Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng

– Chứng minh năng lực tài chính

– Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh

HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc (nếu có)

– Biên bản góp vốn, liên kết, góp vốn thành lập Công ty

– Các dữ liệu về tài chính

– Bảng cân đối kế toán

– Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

– Thuyết minh báo cáo tiền tệ

– Và các thông tin liên quan khác về tài sản doanh nghiệp cần thẩm định

Lưu ý: Báo cáo tài chính nêu trên có thời điểm 3 năm (đối với DN sản xuất) và 5 năm (đối với DN dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp, và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã được kiểm toán hoặc quyết toán thuế).