Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Phúc đáp Công văn của Sở Y tế Quảng Ninh – Trao đổi làm rõ việc cung cấp thông tin trong thẩm định giá tài sản

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

Số:   170 /2020/CV- HTĐGVN

V/v: Trao đổi làm rõ việc cung cấp thông tin trong thẩm định giá tài sản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 10  năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế Quảng Ninh

 

 

Phúc đáp Công văn số 3932/SYT-KHTC ngày 30/9/2020 của Sở Y tế Quảng Ninh gửi Hội Thẩm định giá Việt Nam phản ánh về: “…trong hướng dẫn của Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 05,06 (TĐG) chỉ nêu thông tin cơ bản về cuộc TĐG trong đó có căn cứ vào văn bản yêu cầu hoặc đề nghị TĐG của khách hàng TĐG tài sản chứ không có hướng dẫn cụ thể cho đơn vị đề nghị TĐG tài sản”, từ đó Quý Sở đề nghị: “Để đảm bảo tính minh bạch, công khai, khách quan trong quá trình thực hiện cung cấp tài liệu cho đơn vị thực hiện TĐG, Sở Y tế đề nghị Quý đơn vị hướng dẫn về văn bản đề nghị TĐG cần nêu rõ những thông tin gì về tài sản cần thẩm định để gửi cho cơ quan thẩm định giá làm cơ sở TĐG (như đặc điểm kinh tế-kỹ thuật, đặc điểm dây chuyền công nghệ, nhà sản xuất, xuất xứ, nhãn hiệu, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng, công suất, quy mô, kích thước, chất liệu…)”.

Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định của Điều lệ Hội thì Hội Thẩm định giá Việt Nam chỉ có nhiệm vụ “Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội”. Vì vậy việc hướng dẫn những nội dung Quý Sở đề nghị thuộc cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá thực hiện và nếu Quý Sở đề nghị các cơ quan đó hướng dẫn sẽ bảo đảm tính pháp lý trong thực hiện.

Tuy nhiên, thực hiện điểm đ, Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá quy định Hội Thẩm định giá Việt Nam phải “Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động TĐG, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách quản lý điều hành của Nhà nước trong lĩnh vực giá”. Hội Thẩm định giá Việt Nam xin gửi đến Quý Sở các ý kiến trao đổi của Hội về nội dung Quý Sở đề nghị như sau:

Theo quy định của pháp luật, hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG sẽ được thực hiện sau khi văn bản đề nghị TĐG của khách hàng có tài sản cần TĐG được đơn vị TĐG chấp thuận đủ điều kiện TĐG và hai bên tiến hành ký kết hợp đồng TĐG.

Để tiến hành TĐG thì tất cả các bên: đơn vị TĐG, khách hàng TĐG và bên thứ ba sử dụng kết quả TĐG (nếu có) theo hợp đồng TĐG đã ký kết đều phải tuân thủ các quy định của Luật Giá về TĐG, các quy định của Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam (TCTĐGVN) và các quy định của pháp luật liên quan đến TĐG. Trong đó, việc yêu cầu phải có các thông tin, chủ thể cung cấp thông tin, đơn vị tiếp nhận thông tin về tài sản để TĐG đã được quy định cụ thể tại Luật Giá, TCTĐGVN số 05: Quy trình TĐG, TCTĐGVN số 06: Báo cáo kết quả TĐG, chứng thư TĐG và hồ sơ TĐG cùng các TCTĐGVN khác; cụ thể:

1. Về quyền và nội dung yêu cầu được cung cấp thông tin về tài sản cần TĐG.

– Thẩm định viên về giá có quyền: “Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản TĐG và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện TĐG” và có quyền “Từ chối thực hiện TĐG nếu xét thấy không đủ điều kiện thực hiện TĐG (điểm c, d, Khoản 1, Điều 37 – Luật Giá).

– Doanh nghiệp TĐG có quyền: “Yêu cầu khách hàng TĐG cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản TĐG. Từ chối thực hiện dịch vụ TĐG đối với yêu cầu của khách hàng.

Để thực hiện các quyền trên thì đơn vị TĐG phải có văn bản, hoặc đã được thống nhất ghi trong Hợp đồng TĐG, hoặc thỏa thuận thống nhất mang tính pháp lý khác đối với khách hàng TĐG về việc cung cấp thông tin tài sản TĐG để các bên thực hiện. Nội dung yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đó là những thông tin đã được hướng dẫn công khai cụ thể tại điểm 4, mục II, TCTĐGVN số 05; phụ lục số 1,2, TCTĐGVN số 06. Khi đơn vị TĐG tiếp nhận: “tài liệu do khách hàng cung cấp, nếu phát hiện nội dung tài liệu, hồ sơ không hoàn chỉnh, không đầy đủ hoặc có nghi vấn, thẩm định viên phải kịp thời yêu cầu khách hàng bổ sung đầy đủ hoặc xác minh làm rõ” (điểm 4, mục II, TCTĐGVN số 05).

         2. Về trách nhiệm, nội dung thông tin khách hàng phải cung cấp cho đơn vị TĐG.

Khi khách hàng TĐG nhận được yêu cầu của đơn vị TĐG độc lập như nêu tại điểm 1 trên, mà các nội dung thông tin đó đúng như quy định tại TCTĐGVN số 5, 6 và các tiêu chuẩn TĐG khác, phù hợp với loại tài sản cần TĐG (và như các thông tin trong Công văn đề nghị của Quý Sở) thì khách hàng thực hiện việc cung cấp thông tin về tài sản TĐG theo quy định. Những thông tin về tài sản để có cơ sở thực hiện TĐG trong hệ thống TCTĐGVN không chỉ quy định cho đơn vị TĐG, thẩm định viên về giá thực hiện mà là quy định áp dụng thống nhất cho cả đơn vị TĐG và khách hàng TĐG (Bên cung cấp thông tin và bên tiếp nhận thông tin). Vì vậy những thông tin đó khách hàng có thể tập hợp gửi kèm theo trong văn bản đề nghị TĐG tài sản hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật (công văn, hợp đồng TĐG…) để gửi cho đơn vị TĐG.

Đối với TĐG Nhà nước thì thưc hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 23, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về TĐG.

Việc khách hàng TĐG thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản cần TĐG cho đơn vị TĐG phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật như phân tích trên. Nghiêm cấm “Cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản TĐG” (điểm b, Khoản 5, Điều 10, Luật Giá).

Trên đây là nội dung các ý kiến trao đổi về các nội dung phản ánh, đề nghị của Quý Sở gửi đến Hội Thẩm định giá Việt Nam để Quý Sở xem xét, xử lý phù hợp.

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Cục Quản lý giá (BTC)

– Các TV BCH Hội

– Các doanh nghiệp TĐG trên địa bàn: Quảng Ninh, Hải Phòng.

– Đăng Website

– Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )

Nguồn sưu tầm tại địa chỉ: http://vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=5046

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay