Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại Ô số 10 (O10) (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và lô số 26 đến lô số 41) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136080 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019 (bán riêng lẻ từng lô) theo Thông báo số 350 ngày 18/9/2020

THÔNG BÁO

 (V/v đấu giá Quyền sử dụng đất ở)

Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (gọi tắt là Công ty, địa chỉ liên hệ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam- Điện thoại: 02356.528001) thông báo đấu giá tài sản của đơn vị có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Địa chỉ: Số 781 Phan Chu Trinh, P.Hoà Hương, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cụ thể như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở của 36 lô đất tại Ô số 10 (O10) (từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và lô số 26 đến lô số 41) thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB giai đoạn 3, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ do Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư và sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CT 136080 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/12/2019 (bán riêng lẻ từng lô), cụ thể như sau:
TT LÔ SỐ MẶT ĐƯỜNG CHIỀU RỘNG (m) CHIỀU DÀI (m) DIỆN TÍCH (m2) HỆ SỐ ĐƠN GIÁ (Đồng) TỔNG CỘNG (Đồng) TIỀN ĐẶT TRƯỚC (Đồng)
1 O10.1 Đường 17,5 m 9,85 23,72 233,6 1,20   13.000.000     3.644.160.000     728.830.000
2 O10.2 Đường 17,5 m 6,00 25,00 150 1,00   13.000.000     1.950.000.000     390.000.000
3 O10.3 Đường 17,5 m 6,00 25,00 150 1,00   13.000.000    1.950.000.000     390.000.000
4 O10.4 Đường 17,5 m 6,00 25,00 150 1,00   13.000.000     1.950.000.000     390.000.000
5 O10.8 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
6 O10.9 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
7 O10.10 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000    1.504.800.000     300.960.000
8 O10.11 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
9 O10.12 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
10 O10.13 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
11 O10.14 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000    1.504.800.000     300.960.000
12 O10.15 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000    1.504.800.000     300.960.000
13 O10.16 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
14 O10.17 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000    1.504.800.000     300.960.000
15 O10.18 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
16 O10.19 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
17 O10.20 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
18 O10.21 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000     1.504.800.000     300.960.000
19 O10.22 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000    1.504.800.000     300.960.000
20 O10.23 Đường 17,5 m. 6,00 22,00 132 1,00   11.400.000    1.504.800.000     300.960.000
21 O10.26 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000    1.376.860.000     275.370.000
22 O10.27 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000    1.376.860.000     275.370.000
23 O10.28 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
24 O10.29 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
25 O10.30 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
26 O10.31 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
27 O10.32 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
28 O10.33 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000    1.376.860.000     275.370.000
29 O10.34 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
30 O10.35 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
31 O10.36 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
32 O10.37 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
33 O10.38 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000    1.376.860.000     275.370.000
34 O10.39 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000    1.376.860.000     275.370.000
35 O10.40 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
36 O10.41 Đường 13,5 m 6,00 26,68 160,1 1,00    8.600.000     1.376.860.000     275.370.000
TỔNG CỘNG   5.357,2       55.600.720.000  

(Có bảng vẽ sơ đồ phân lô chi tiết của từng thửa đất kèm theo)

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 55.600.720.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

* Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có), lệ phí công chứng hợp đồng mua bán; Chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục nhận giấy CN QSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp các khoản phí này theo giá trúng đấu giá.

** Đấu giá riêng lẻ từng lô.

a/ Tiền hồ sơ tham giá đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ trên một lô đất);

b/ Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, được làm tròn quy định cụ thể đối với từng lô đất tại Bảng tổng hợp trên;

c/ Bước giá tối thiểu: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả sau so với lần trả trước liền kề hoặc so với giá khởi điểm của tài sản. Bước giá tối thiểu được áp dụng ngay tại vòng trả giá đầu tiên. Bước giá tối thiểu quy định cụ thể là: 20.000.000 đồng/01 lô đất (Hai mươi triệu đồng trên một lô đất);

d/ Phương thức đấu giá: Trả giá theo phương thức trả giá lên.

e/ Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói (tối thiểu 02 lần trả giá). Người tham gia đấu giá trả trực tiếp bằng lời nói (hô giá) theo điều hành của Đấu giá viên.

  1. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 10h30 ngày 19/10/2020 (trong giờ làm việc) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
  2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày Công ty ra Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đến 15h00 ngày 19/10/2020 (trong giờ làm việc) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
  3. Thời gian nộp tiền đặt trước của các khách hàng tham gia đấu giá: Từ ngày Công ty ra Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đến 15h00 ngày 19/10/2020 (trong giờ làm việc), Chứng từ nộp tiền đặt trước được nộp kèm theo Hồ sơ đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt (Số 102 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

+ Số tiền đặt trước đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt số: 56210002868149 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam (Số 112 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Trường hợp chuyển khoản thì số tiền đặt trước phải vào tài khoản Công ty trước 15h00 ngày 19/10/2020.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra Thông báo đấu giá đến 10h30 ngày 19/10/2020 (trong giờ làm việc). Khách hàng phải liên hệ trước với Công ty để hẹn thời gian cụ thể. Chi phí đi lại xem tài sản của khách hàng phát sinh (nếu có) do khách hàng tự chi trả.
  2. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người) có đủ năng lực hành vi dân sự thuộc đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật hiện hành khác liên quan đến nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở có nhu cầu sử dụng đất nói trên đều có quyền đến tại Công ty đấu giá hợp danh Quảng Việt để tham khảo hồ sơ và hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; Mỗi tổ chức chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá, có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được cử một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được cử một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + giấy giới thiệu nếu là doanh nghiệp (bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu). Trong trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền (bản chính có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) kèm theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền và người ủy quyền (bản sao công chứng hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu).

–  Người tham gia đấu giá phải nộp đầy đủ phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do Công ty thông báo.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Dự kiến lúc 08h00 ngày 22/10/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt; Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (trường hợp thay đổi thời gian, địa tổ chức đấu giá sẽ thông báo lại cụ thể khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá).

*** Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt – 102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;  ĐT: 0235. 6528 001 hoặc 0913.489.456 gặp anh Sơn; Website: https://giaquangnam.com/;  Hoặc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Địa chỉ: Số 781 Phan Chu Trinh, P.Hoà Hương, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam);

BẢNG VẼ SƠ ĐỒ PHÂN LÔ CHI TIẾT CỦA TỪNG THỬA ĐẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0983.279.455

Chat Facebook
Gọi điện ngay